Podmínky služby

PODMÍNKY SLUŽBY A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK SMLOUVA

Aktualizováno k 30. červenci 2021

1. ObecnáTyto podmínky služby a podmínky smlouvy o používání webových stránek (dále jen „smlouva“) budou upravovat podmínky používání webových stránek Blabbermouth.net, ať už k nim přistupujete z počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení (dále jen „stránka“) vámi (dále jen „vy“, „Váš“ nebo „Uživatel“). Stanoví také podmínky, za kterých vám vlastník Blabbermouth.net („BM“, „My“ nebo „Nás“ nebo „Náš“) zpřístupňuje obsah a služby dostupné na Stránkách. Tato smlouva se vztahuje na vás jako uživatele stránek, ať už poskytnete osobní údaje o sobě, když nám zasíláte informace nebo obsah, například odesláním novinek e-mailem nebo použitím Facebooku® k poskytování komentářů k recenzím CD nebo DVD, nebo pokud Jste pouze na návštěvě.

1.1 Váš přístup na stránky a jejich používání bude představovat váš souhlas s tím, že budete vázáni povinnostmi uloženými vám jako uživateli těchto stránek a vaším souhlasem se všemi podmínkami používání stránek, jak se mohou objevit zde nebo jinde v konkrétní stránky webu, které navštěvujete. Jakékoli takové podmínky uvedené na jiných stránkách webu, které vlastníme nebo kontrolujeme, budou považovány za začleněné odkazem do této smlouvy o podmínkách poskytování služeb, s výjimkou podmínek služby a jiných zásad třetích stran, které jsou vloženy nebo propojeny jsou podmínky a zásady těchto třetích stran. Kromě toho souhlasíte s tím, že nebudete používat tyto stránky žádným způsobem, který by porušoval zákon, práva třetích stran nebo nás, a dále souhlasíte s tím, že odškodníte společnost BM, její zmocněnce, zástupce, zaměstnance, nástupce a nabyvatele, zástupce, webhosting a /nebo poskytovatelé služeb, nezávislí dodavatelé, poskytovatelé obsahu, nabyvatelé licencí a prodejci, kteří poskytují obsah a služby dostupné na těchto stránkách nebo přístupné jejich prostřednictvím (dále jen „odškodňované strany“) z jakýchkoli nároků jakékoli třetí strany uplatněných vůči kterékoli nebo všem odškodněným stranám na základě nebo vyplývající z vašeho používání stránek, bez ohledu na částku. Bez ohledu na výše uvedené se tato Smlouva odlišuje od vás a budete se jimi řídit bez ohledu na jakékoli podmínky, které vám ukládají jiné služby třetích stran, které s námi buď nejsou spojeny, nevlastníme je ani neřídíme, pokud jde o používání jejich služeb dostupných z nebo prostřednictvím Stránek. Například musíte být přihlášeni k aktivnímu osobnímu účtu na Facebooku®, abyste mohli komentovat recenzi BLABBERMOUTH.NET CD nebo DVD, a vaše používání takového plug-inu také podléhá pravidlům a zásadám, které může Facebook uložit. ®, stejně jako podmínky této smlouvy o poskytování služeb. Podobně, kliknutí na položky na stránce Obchod vás přesměruje na web třetí strany, který nevlastníme, a vaše návštěvy nebo používání těchto webových stránek také podléhají pravidlům a zásadám, které mohou být uloženy jejich vlastníky.

tom scholz boston

1.2 Společnost BM si vyhrazuje jednostranné právo změnit, pozastavit, přerušit, upravit nebo doplnit funkce a služby nabízené na těchto Stránkách, a to podle vlastního uvážení, včetně, ale ne výhradně, uvalení poplatku za pokračující přístup a používání jakéhokoli nebo všechny funkce a/nebo služby na Stránce za předpokladu, že nebude uvalen žádný takový poplatek, dokud nebude oznámení o takovém uložení zveřejněno v aktualizaci této smlouvy způsobem uvedeným v článku 2 této smlouvy popisujícím podmínky takového použití a dokud nepoužijete jakoukoli takovou placenou funkci nebo službu.

1.3 Tato stránka je provozována a udržována ze serverů umístěných ve Spojených státech amerických a není určena k tomu, aby společnost BM podřídila zákonům nebo jurisdikci jakékoli jiné jurisdikce, státu, země nebo území, kromě těch ve Spojených státech, s výjimkou případů, kdy vyžadováno zákonem. Společnost BM si výslovně vyhrazuje právo kdykoli a podle svého výhradního uvážení omezit dostupnost stránek, zcela nebo částečně, na jakoukoli osobu, zeměpisnou oblast, stát, zemi nebo jurisdikci.

2. Změny nebo aktualizace smlouvy

Tato dohoda, včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoliv začleněných ustanovení, může být pravidelně upravována a/nebo doplňována. Oznámení BM o jakékoli takové úpravě a/nebo doplnění může být poskytnuto zveřejněním buď nového data „Účinnost od“ na této nebo začleněné stránce (stránkách), nebo oznámením na domovské stránce webu, podle vlastního uvážení. . Bude se mít za to, že jste souhlasili se smlouvou, ve znění upraveném a/nebo doplněném, při vaší první návštěvě a použití webu po takovém aktualizovaném datu účinnosti nebo, podle vlastního uvážení, oznámení na domovské stránce společnosti BM. Pokud byste někdy odmítli souhlasit s jakoukoli upravenou nebo doplněnou smlouvou, vaším výhradním opravným prostředkem a možností bude přestat používat tyto stránky. Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tuto stránku a také naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste zjistili, zda jsou nějaké aktualizace.

3. Práva duševního vlastnictví třetích stran a výkon stránek

3.1 Ve snaze odvést co nejlepší práci při uspokojování potřeb a přání svého publika na tomto webu společnost BM provádí a/nebo může začlenit a/nebo zobrazit a/nebo odkaz (včetně mimo jiné vložených odkazů) na videa, zvukové klipy, text, obrázky a další média, která jsou duševním vlastnictvím třetích stran. Může také povolit reklamu třetích stran a/nebo odkazovat na stránky, kde může být zboží nabízeno třetími stranami, které BM nevlastní ani neprovozuje. Může také umožnit poskytování určitých přehrávačů médií a dalších služeb na Stránkách v souvislosti s poskytováním Stránek a dalších oprávněných zájmů BM. Souhlasíte s tím, že jakákoli třetí strana, včetně mimo jiné inzerentů, která poskytla společnosti BM své materiály chráněné autorským právem, ochranné známky, značky služeb a loga, si ponechává veškeré duševní vlastnictví a vlastnická práva, která mohou mít s ohledem na jakýkoli jejich obsah. a jejich příslušných ochranných známek, servisních značek a log vyskytujících se na těchto stránkách. Tato stránka také vkládá video a jiné obrazové soubory obsluhované a vlastněné třetími stranami a mohou představovat duševní vlastnictví nebo jiná vlastnická práva těchto třetích stran.

metallica setlist rockville 2021

3.2 Prohlížením a/nebo používáním tohoto webu potvrzujete platnost takového duševního vlastnictví a vlastnických práv třetích stran, souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, veřejně provádět, vytvářet odvozená díla, porušovat nebo jinak porušovat práva duševního vlastnictví těchto třetí strany a dále tímto souhlasí, kromě jakéhokoli jiného ustanovení o odškodnění uvedeného v této smlouvě, že konkrétně odškodní společnost BM, její ředitele, členy, manažery, úředníky, zaměstnance, zástupce, webhosting a/nebo zpracovatele dat/poskytovatele služeb (s) a další dodavatelé, poskytovatelé licencí, nabyvatelé licencí, poskytovatelé obsahu (dále jen „odškodněné strany“) před jakýmikoli a všemi nároky na porušení duševního vlastnictví nebo porušení jiných vlastnických práv nebo jakýchkoli nároků na náhradu škody nebo soudních opatření vznesených vůči společnosti BM, jejím členům, zaměstnanci a zástupci nebo kdokoli z nich bez ohledu na částku, kterou jste sami nebo ve spojení s jakoukoli třetí stranou, takové odškodnění, které zahrnuje odškodnění za veškeré škody, náklady, náklady a odpovědnost, včetně, bez omezení, přiměřených poplatků za právní zastoupení.

3.3 Souhlasíte s tím, že v plném rozsahu povoleném zákonem vám společnost BM nenese odpovědnost za – a nečiní žádná prohlášení ani záruky týkající se – trvalé dostupnosti nebo výkonu stránek, ať už jako celku nebo části. S výjimkou případů, kdy to může vyžadovat příslušný zákon, nenese BM vůči vám odpovědnost za jakoukoli dočasnou nedostupnost webu nebo selhání řádného fungování jakékoli konkrétní funkce nebo služby poskytované na webu, žádné minimální rychlosti připojení nebo jiné technické záležitosti ovlivňující web. provoz, ukládání dat nebo jiných informací poskytovaných a/nebo uložených na serverech Stránek a/nebo v centrech pro ukládání dat. Návštěvou této Stránky a/nebo odesláním jakýchkoli informací na Stránku souhlasíte s tím, že s výjimkou případů vyžadovaných příslušným zákonem vám BM nenese odpovědnost za jakoukoli dočasnou nebo trvalou ztrátu dat nebo jiných informací a že BM nezaručuje nepřetržitá dostupnost jakékoli části webu.

4. Odpovědnost uživatele a povolená použití

Kromě toho, že dodržíte své zbývající povinnosti podle této smlouvy, výslovně prohlašujete a zaručujete společnosti BM, že souhlasíte s dodržováním následujících povinností uložených podle tohoto článku 4. Berete na vědomí, že společnost BM se v tomto ohledu konkrétně spoléhá na vaše prohlášení a záruku a vaším používáním tohoto webu, včetně, bez omezení, vašeho předkládání jakýchkoli materiálů, komentování nebo jiné interakce s webem, souhlasíte s tím, že odškodníte BM a odškodněné strany za všechny nároky, odpovědnost, škody, náklady a náklady, včetně, ale ne výhradně, přiměřených poplatků za právní zastoupení, které mohou být obviněny třetími stranami nebo vyměřeny vůči Odškodňovaným stranám nebo kterékoli z nich na základě vašeho nedodržení a vašich aktivit na Stránce. Dále souhlasíte s tím, že vaše nesplnění těchto povinností v plném rozsahu a včas představuje dostatečný důvod pro okamžité pozastavení nebo ukončení vašeho práva používat tyto stránky, zcela nebo zčásti, podle vlastního uvážení BM.

4.1 Použití omezené na osobní nekomerční použití: Souhlasíte a berete na vědomí, že vaše prohlížení těchto stránek, přístup k nim a používání služeb na nich obsažených jsou pouze pro vaše osobní, nekomerční použití („povolené účely“). Tyto stránky můžete používat pouze pro povolené účely. Například nesmíte (a nesmíte spolupracovat s žádnou jinou stranou) (i) zarámovat tyto stránky bez výslovného předchozího písemného souhlasu oprávněného zástupce BM; (ii) vytvořit stránku nebo logo, které je matoucím způsobem podobné tomu, které poskytuje a/nebo vlastní BM; nebo (iii) jinak používat tuto stránku nebo její obsah a služby pro komerční účely nebo prospěch. Souhlasíte s tím, že budete spolupracovat se společností BM při způsobování jakéhokoli používání těchto stránek nebo souvisejícího duševního vlastnictví bez povolení společnosti BM k okamžitému ukončení. Materiály, soubory a obsah na tomto webu a přístupný prostřednictvím tohoto webu obsahuje obsah a materiál chráněný autorským právem a výslovně souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, publikovat, distribuovat, upravovat, měnit účel, přizpůsobovat nebo jinak používat jakýkoli obsah nebo materiály na tomto webu. , zcela nebo zčásti, ani je jinak nevyužívat k prodeji nebo k jiným komerčním výhodám, bez předchozího písemného souhlasu BM, o kterém souhlasíte, že může být zcela nebo zčásti odepřen nebo zcela nebo zčásti podmíněn podle výhradního a neomezeného uvážení BM . Rovněž nesmíte podniknout žádné kroky týkající se takového obsahu a materiálů, které by mohly BM vystavit trestní odpovědnosti nebo občanskoprávní odpovědnosti vůči třetím stranám.

4.2 Zabezpečení: Je zakázáno používat jakékoli služby nebo zařízení poskytované v souvislosti s touto stránkou k ohrožení bezpečnosti nebo jiných funkcí nebo funkčnosti stránek nebo k poškození nebo porušení zákonných práv jiných uživatelů stránek. Jste odpovědní za implementaci dostatečných postupů a bezpečnostních opatření k uspokojení vašich konkrétních požadavků na ochranu před jakýmikoli daty nebo jinou ztrátou na vašem vlastním počítači nebo jiném zařízení, které používáte k přístupu na Stránku. BM nepřebírá žádnou odpovědnost ani riziko za vaše používání internetu ani za váš výběr zařízení k tomu. Přebíráte plnou odpovědnost za veškeré vybavení používané k přístupu na stránky a jejich používání, jakož i za jejich ochranu před viry, červy, trojskými koňmi, malwarem a jiným softwarem nebo jiným kódem, který může kontaminovat nebo způsobit poškození vašeho hardwaru nebo jiného zařízení. používané k přístupu na Stránku nebo k vašim datům. V rozsahu, v jakém jsou na stránce zpřístupněny stahování nebo streamování nebo vložená média, tímto souhlasíte s tím, že vaše používání a/nebo přístup k obsahu jakéhokoli druhu, bez ohledu na jeho zdroj, z webu se děje na základě vašeho výhradního rozhodnutí a podle vašeho vlastního uvážení. riziko, které tímto konkrétně přebíráte. Další informace na toto téma naleznete níže v článku 9, kde jsou vyloučení záruky společnosti BM.

4.3 Obsah a informace dodané uživatelem: Jakékoli novinky nebo komentáře k recenzím CD/DVD (souhrnně „USC“) odeslané vámi jsou zcela dobrovolné a bez nároku na jakoukoli kompenzaci nebo připisování. Chcete-li odeslat novinky ke zvážení společnosti BM, pošlete nám e-mail způsobem popsaným na stránce „Odeslat novinky“ a chcete-li požádat o uznání jakéhokoli přijatého zpravodajského příběhu, musíte poskytnout informace uvedené na stránce „Odeslat novinky“. Abyste mohli komentovat recenze na CD nebo DVD, musíte být přihlášeni k aktivnímu účtu na Facebooku®. Souhlasíte s tím, že společnost BM nemá žádnou povinnost přijmout, zveřejnit, zobrazit, ponechat nebo používat jakékoli USC, které odešlete, a BM si vyhrazuje právo takové UMC kdykoli upravit, odmítnout nebo následně odstranit, zablokovat nebo skrýt podle vlastního uvážení. Souhlasíte s tím, že v plném rozsahu platných zákonů, a pokud to zákon nevyžaduje jinak, nemá BM vůči vám žádnou povinnost mlčenlivosti ani svěřenskou povinnost, ať už výslovnou nebo předpokládanou, týkající se vašeho USC. Prohlašujete a souhlasíte s tím, že používáním, odesíláním novinek nebo předáváním komentářů na této stránce budete přesvědčivě považováni za zástupce a prohlášení, pod trestem za křivou přísahu, že: Jste starší 13 let nebo pokud jste obyvatelem Kalifornie věk 13 až 15 let, že jste se řádně přihlásili ke shromažďování a používání vašich osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů spotřebitelů v Kalifornii; a že jakékoli vámi poskytnuté identifikační údaje, ať už pro účely podání nebo jinak, budou pravdivé a přesné. Odesláním jakéhokoli USC také prohlašujete, že: Vlastníte nebo jinak ovládáte všechna nezbytná vlastnická práva potřebná k jejich předložení; Neporušili jste žádné duševní vlastnictví nebo jiná vlastnická práva třetích stran; ani komentáře k recenzím na CD nebo DVD, ani příspěvky ve zprávách nezbytně neodrážejí pohled BM a že tím, že vám umožní zobrazit komentář nebo použije zprávy, které odešlete, BM tímto neschvaluje, nepřijímá ani nezaručuje přesnost jakéhokoli takového příspěvku. nebo komentovat. Berete na vědomí, že když zveřejníte komentář k recenzi CD/DVD, tyto informace, stejně jako vaše přezdívka na Facebooku® a/nebo související profilová fotografie, se mohou stát veřejně viditelnými na Stránce a budou považovány za odeslané Vy se souhlasem. Podobně, pokud BM vyhoví vaší žádosti o úvěr v souvislosti s odesláním novinového článku, mohou být jakékoli takové osobní informace zveřejněny na Stránce k veřejnému nahlédnutí na základě vašeho souhlasu.

4.4 Licence obsahu dodaného uživatelem: V souladu s vašimi právy podle platných zákonů odesláním zprávy ke zvážení nebo komentářem k recenzím CD/DVD při přihlášení k aktivnímu účtu na Facebooku® se má za to, že jste autorizovali a udělili společnosti BM licenční poplatky. - bezplatné, trvalé, celosvětové, nevýhradní právo a licence k použití, reprodukování, úpravě, adaptaci, publikování, překladu, vytváření odvozených děl, distribuci, provádění, zobrazování a sublicencování veškerého obsahu, poznámek, návrhů, nápadů, komentářů , grafiku, soubory, obrázky nebo jiné informace sdělené BM vámi e-mailem nebo prostřednictvím těchto stránek (společně „USC“) a začlenit jakékoli USC do jiných děl v jakékoli formě, médiích nebo technologiích, které jsou nyní známé nebo později vyvinuté . Dále, že taková licence je neodvolatelná, s výjimkou rozsahu vyžadovaného zákonem s ohledem na Vaše osobní údaje. V maximálním rozsahu povoleném zákonem nebude společnost BM povinna zacházet s žádným USC jako s důvěrným a může jakékoli USC použít ve svém podnikání (včetně, bez omezení, pro produkty nebo reklamu), aniž by nesl jakoukoli odpovědnost za licenční poplatky, kompenzace nebo jakékoli jiné protiplnění nebo úvěr jakéhokoli druhu. Souhlasíte s tím, že v tomto ohledu nemáte nárok na žádné oznámení a že přispěním takového USC se v plném rozsahu povoleném zákonem vzdáváte práva vznášet jakýkoli nárok vůči BM souvisejícímu s takovým USC, včetně, bez omezení, , nekalá soutěž nebo porušení předpokládané smlouvy. Tímto přebíráte riziko, že třetí strany nebo jiní uživatelé stránek mohou odkazovat nebo reagovat na komentáře, kterými přispíváte nebo se jinak pokoušíte komunikovat s vámi nebo o vás na základě jakýchkoli identifikačních údajů, které jste dobrovolně poskytli. Rovněž povolujete jakémukoli uživateli stránek přístup, zobrazování, prohlížení, ukládání, distribuci, provádění, reprodukování a přípravu odvozených děl takových USC, které jste odeslali, umístili, zveřejnili nebo povolili jejich zveřejnění na stránce.

4.5 Vyhýbání se hanlivému, porušujícímu nebo jinému nepřijatelnému obsahu: Nepokusíte se odeslat nic nebo zveřejnit jakýkoli komentář, který: porušuje jakékoli duševní vlastnictví, vlastnická práva nebo jiná zákonná práva jakékoli entity nebo osoby, včetně, ale bez omezení porušovat něčí autorská práva nebo ochranné známky nebo jejich práva na publicitu nebo obchodní tajemství, svobodu projevu a jiná práva na projev; inzeruje jakékoli komerční úsilí (např. nabízení produktů nebo služeb k prodeji) nebo se jinak zapojuje do jakékoli komerční činnosti (např. pořádání tomboly nebo soutěží, vystavování sponzorských bannerů a/nebo žádostí); se přímo netýká předmětu Stránky; představuje nebo obhajuje nezákonnou činnost nebo diskutuje o úmyslu spáchat nezákonný čin; může být považováno za výhružné, urážlivé, pobuřující, nezákonné, urážlivé, obscénní, pomlouvačné, rasistické, homofobní, pornografické nebo profánní; zahrnuje programy, které obsahují viry, červy a/nebo trojské koně nebo jakýkoli jiný škodlivý počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru, hardwaru nebo telekomunikací; porušuje jakoukoli politiku nebo předpisy stanovené čas od času týkající se používání této stránky nebo jakýchkoli sítí připojených k této stránce; obsahuje hypertextové odkazy na jiné stránky, které obsahují obsah, který spadá do výše uvedených popisů; nebo předstírá nebo zkresluje vaše spojení s jakýmkoli jiným subjektem nebo osobou nebo jinak manipuluje se záhlavími nebo identifikátory, aby zakryl původ obsahu; nebo které by mohly vést k jakékoli občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti společnosti BM, jejích ředitelů, zaměstnanců, zástupců a/nebo přidružených společností podle příslušných zákonů.

Chcete-li nahlásit jakékoli porušení tohoto ustanovení, zašlete e-mail na adresus příslušnými detaily. Uživatel je srozuměn s tím, že použití jakýchkoli zpráv odeslaných společností BM nebo vašich komentářů k recenzi na DVD nebo CD nepředstavuje přijetí názoru, informací nebo jiného obsahu obsaženého v takovém příspěvku (příspěvcích) nebo komentáři (komentárech) společností BM. BM nenese žádnou odpovědnost jako mluvčí, vydavatel nebo distributor téhož a Vy tímto souhlasíte s tím, že odškodníte BM za jakékoli a všechny náklady, výdaje a škody, včetně, ale nejen, přiměřených právních poplatků vzniklých BM v důsledku toho. jakýchkoli nároků jedné nebo více třetích stran týkajících se toho samého, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli nároků týkajících se pomluvy nebo jinak.

5. Obsah není zaměřen na děti

Tato stránka není zaměřena na děti mladší 13 let. BM nepovažuje tuto stránku za vhodnou pro děti mladší 13 let, takové děti nejsou zamýšleným publikem této stránky a BM nebude vědomě ani úmyslně shromažďovat osobní údaje od nikoho pod věk 13 let s výjimkou ověřitelného písemného souhlasu rodiče nebo opatrovníka. Pokud je vám méně než 13 let a neposkytli jste ověřitelné písemné oprávnění od rodiče nebo opatrovníka, nemáte povolení používat tuto stránku a musíte takové používání okamžitě ukončit. Prohlašujete a souhlasíte s tím, že používáním, odesíláním novinek nebo zasíláním komentářů na tuto stránku budete přesvědčivě považováni za prohlašující a prohlašující, pod trestem za křivou přísahu, že jste starší 13 let, a pokud jste starší 13 let s bydlištěm v Kalifornii 15, jinak dodrželi všechny zákony požadované k tomu, abyste mohli používat stránky a přihlásit se ke shromažďování vašich osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené může být předmět tohoto webu a materiály třetích stran na něm obsažené někdy považovány za obsah pro dospělé a mohou být pro některé osoby starší 13 let nevkusné nebo urážlivé. Pokud jste takovou osobou starší než 13 let 13, Souhlasíte s tím, že vaším jediným opravným prostředkem a nápravou je přestat používat tyto stránky.

6. Odstranění a ukončení

nové album pokaždé, když umřu

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše používání webu, váš přístup k jakýmkoli funkcím nabízeným na webu a jakékoli komentáře nebo zaslané novinky mohou být zablokovány, skryty, pozastaveny, ukončeny a/nebo zrušeny, a to výhradně ze strany BM, pokud by BM , ve svém výhradním názoru dospět k závěru, že Uživatel porušil jakoukoli ze svých povinností uložených touto Smlouvou nebo z jakéhokoli jiného důvodu nebo bez důvodu, podle vlastního uvážení BM. Dále souhlasíte s tím, že BM bude mít právo ukončit Váš přístup na Stránku, pokud bude shledáno, že opakovaně porušujete autorská práva.

7. Právní proces

BM bude mít právo podle vlastního uvážení poskytnout nebo předat nebo sdělit jakékoli informace, které jste poskytli nebo které o vás BM obdržela nebo shromáždila, protože BM může považovat za nezbytné nebo žádoucí v reakci na právní proces nebo požadavek nebo na objednávku. dodržet jakýkoli zákon, nařízení, předvolání nebo stížnost třetí strany nebo za účelem prošetření jakéhokoli nároku na duševní vlastnictví nebo jiného porušení nebo nezákonné činnosti. Společnost BM si vyhrazuje právo plně spolupracovat s jakýmikoli orgány činnými v trestním řízení nebo soudním příkazem nebo předvoláním požadujícím nebo nařizující BM, aby zveřejnila totožnost kohokoli, kdo zveřejní, zveřejní nebo jinak zpřístupní jakékoli materiály, o nichž se předpokládá, že porušují tuto dohodu. Přijetím této smlouvy se zříkáte jakýchkoli nároků a chráníte společnost BM před jakýmikoli nároky vyplývajícími z jakéhokoli jednání ze strany společnosti BM během nebo v důsledku zveřejnění, jak je popsáno v tomto článku.

8. Porušení autorských práv a zástupce DMCA

8.1 BM si vyhrazuje právo upravit, zakázat, skrýt, zablokovat nebo odstranit jakékoli USC zveřejněné na Stránkách podle vlastního uvážení, pokud BM v dobré víře věří, že jakékoli takové zveřejněné USC se jeví jako porušení autorských práv, bez ohledu na to, zda nebo není nakonec zjištěno skutečné porušení. Zákon Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 (dále jen „DMCA“) poskytuje opravné prostředky pro vlastníky autorských práv, kteří se domnívají, že materiál objevující se na internetu porušuje jejich práva podle zákona o autorských právech USA. Společnost BM prošetří a podnikne příslušné kroky v reakci na platné oznámení DMCA o zastavení šíření a ve vhodném případě zablokuje přístup k obsahu údajně porušujícímu autorská práva nebo jej odstraní, ukončí přístup opakovaným porušovatelům autorských práv a jinak podnikne příslušné kroky požadované zákonem DMCA. . Pokud se poskytovatel blokovaného nebo odstraněného obsahu v dobré víře domnívá, že oznámení o zastavení šíření podle zákona DMCA bylo podáno nesprávně, povolí zákon DMCA zaslání protioznámení společnosti BM a společnost BM v takovém případě podnikne příslušná opatření, jak požaduje zákon DMCA. . Odeslaná oznámení a protioznámení musí splňovat v té době aktuální zákonné požadavky stanovené zákonem DMCA. Všechna Oznámení DMCA a protioznámení by měla být zaslána registrovanému zástupci pro autorská práva společnosti BM na následující adresu způsobem požadovaným zákonem DMCA:

Agent pro autorská práva c/o Hollander and Company LLC
5 Penn Plaza - 19. patro
New York, NY 10001
Telefonní číslo: 212-576-1061
Číslo faxu: 212-576-1078
E-mailem:

8.2 Jiné porušování práv duševního vlastnictví: Jakékoli stížnosti týkající se jiných forem porušení duševního vlastnictví než porušení autorských práv, jako je například porušení ochranné známky, by měly být zaslány na adresu.

8.3 Chcete-li nahlásit jakékoli urážlivé, obscénní, pomlouvačné, rasistické, homofobní nebo výhružné komentáře nebo cokoli, co může porušovat jakékoli platné zákony, zašlete e-mail na adresus příslušnými detaily.

9. Odškodnění, omezení odpovědnosti a vyloučení odpovědnosti

9.1 Kromě konkrétních odškodnění uvedených výše v této smlouvě dále souhlasíte s tím, že odškodníte společnost BM a jakékoli příslušné zbývající odškodněné strany definované výše a ochráníte je před jakýmkoli porušením této smlouvy z vaší strany, včetně jakéhokoli použití nebo odeslání obsahu jiného než jak je výslovně povoleno v této smlouvě. Souhlasíte s tím, že odškodněné strany nebudou mít žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli takovým porušením nebo neoprávněným použitím, a souhlasíte s tím, že odškodníte jakoukoli a všechny výsledné ztráty, škody, rozsudky, odměny, náklady, výdaje a poplatky za právní zastoupení odškodňovaných stran v spojení s tím nebo vyplývající z podnětu třetích stran vládních úřadů vyplývající z vašeho používání informací zpřístupněných z tohoto webu.

9.2 Kromě výše uvedeného odškodnění bude vaše používání těchto stránek považováno za vaše uznání, že v žádném konkrétním případě peněžní náhrada nemusí být uspokojivým nápravným prostředkem, a proto používáním této stránky souhlasíte s tím, že BM nebo kterýkoli z ostatní odškodněné strany budou mít nárok na dočasnou, předběžnou a trvalou soudní úlevu, aby nařídily jakékoli a všechny nároky na porušení duševního vlastnictví nebo porušení jiných vlastnických práv, včetně, bez omezení, porušení našich registrovaných ochranných známek.

9.3 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: BM, JEJÍ NÁSTUPCI A/NEBO POSTUPNÍCI, JEJICH VEDOUCÍ, MANAŽÉŘI, ŘEDITELÉ A ČLENOVÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, DRŽITELÉ LICENCE, WEBOVÝ HOSTATEŘ A/NEBO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, A JAKÉKOLI POSKYTOVATELÉ SLUŽEB LBETRACLE NÁHODNÉ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTUJÍCÍ, SKUTEČNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO JINÉ ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY PŘÍJMU NEBO PŘÍJMU, BOLESTI A UTRPENÍ, EMOČNÍ TÍSNĚ NEBO PODOBNÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POŠKOZENÍM SUCHOR. NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOSTI BM, JEJÍCH NÁSTUPCŮ A/NEBO POSTUPNÍKŮ, JEJICH VEDOUCÍ, ŘEDITELÉ, ŘEDITELÉ A ČLENOVÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB KOLEKtivní ODPOVĚDNOST JAKÉKOLI JINÉ DODAVATELÉ NA JAKÉKOLI STRANU (BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘEČINU ČI JINAK) PŘESAHUJÍ 100 USD.

neonová zombie padající obráceně

9.4 ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: TYTO STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. OBSAH A FUNKCE A ODKAZY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. BM ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICTVÍ NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV. BM NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE, OBSAH NEBO ODKAZY OBSAŽENÉ NA TÉTO STRÁNCE BUDOU NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ CHYB, ŽE VADY BUDOU OPRAVENY, ANI ŽE TYTO STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ JINÝ SERVER ZPŮSOBUJÍ VOLNÝ PŘÍSTUP BM NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKU POUŽITÍ OBSAHU Z HLEDISKA PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO JINAK. OBSAH MŮŽE OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY A BM. MŮŽE KDYKOLI PROVÁDĚT ZMĚNY NEBO VYLEPŠENÍ STRÁNEK. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY NEBO JEJÍHO OBSAHU PŘEBÍRÁTE VY, A NIKOLI BM, VŠECHNY NÁKLADY NA VEŠKERÉ POTŘEBNÉ SERVISY, OPRAVY NEBO OPRAVY VAŠEHO ZAŘÍZENÍ A/NEBO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ POUŽÍVÁ K PŘÍSTUPU NA STRÁNKU. BM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ OBSAHU NEPORUŠÍ PRÁVA OSTATNÍCH, A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA CHYBY ČI NEDOSTATKY V TAKOVÉM OBSAHU.

10. Ochranná známka a autorská práva stránek

'Blabbermouth.net' je registrovaná ochranná známka společnosti Blabber LLC a logo Blabbermouth.net je registrovaná ochranná známka společnosti Blabber LLC. S výjimkou duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv třetích stran si BM nárokuje všechna práva, titul a podíl na Stránkách a jejich začleněném duševním vlastnictví, včetně, ale bez omezení na, textu, článků, obrázků, grafiky, ilustrací, návrhů, ikon, loga, fotografie, videa a zvukové soubory, které jsou součástí Stránek (souhrnně „Obsah“), které jsou chráněny autorským právem a jsou vlastněny, kontrolovány nebo licencovány společností Blabber LLC. S výjimkou výše uvedených případů týkajících se duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv třetích stran si BM tímto vyhrazuje všechna práva duševního vlastnictví, vlastnická a jiná práva jakéhokoli druhu na Stránku a její obsah a poskytované služby.

11. Zásady ochrany osobních údajů

Vaše používání tohoto webu také podléhá Zásadám ochrany osobních údajů webu, které jsou zde zahrnuty formou odkazu.

12. Volba práva, jurisdikce a různé

12.1 Volba práva: Tato stránka je provozována a udržována ze serverů umístěných ve Spojených státech amerických. V plném rozsahu zákona souhlasíte s tím, že tato Smlouva a smluvní vztah z ní vytvořený mezi BM a vámi se budou řídit výhradně zákony státu New York, bez ohledu a bez ohledu na její kolizní ustanovení a jakékoli jiné zásady volby nebo kolize zákonů nebo jakékoli jiné či protichůdné zákony platné v jurisdikci nebo na území, ze kterého přistupujete na tyto webové stránky.

12.2 Jurisdikce: Pokud BM zahájí právní kroky nebo řízení proti vám v souvislosti s jakýmkoli sporem nebo spory mezi vámi a BM (zcela nebo zčásti) nebo se jich týkají, vyplývající z této smlouvy, vaše používání a přístup k tento web, USC zveřejněný na webu vámi, spory týkající se nároků vznesených třetími stranami na základě vašeho používání webu nebo jinak vyplývající z jejich předmětu, neodvolatelně souhlasíte s tím, že se podřídíte osobní jurisdikci federálního nebo státního soudu příslušné jurisdikce podle výběru společnosti BM se sídlem v okrese Manhattan, okres, město a stát New York. Dále, pokud se rozhodnete zahájit právní kroky nebo řízení proti BM na jakémkoli z výše uvedených nebo jiných důvodů, neodvolatelně souhlasíte se zahájením a soudním sporem u federálního nebo státního soudu příslušné jurisdikce se sídlem v okrese Manhattan, okres, město a stát New York. Výhradní místo pro jakékoli právní kroky nebo řízení uvedené výše se tímto souhlasí s tím, že bude u soudu příslušné jurisdikce ve čtvrti Manhattan, ve městě a ve státě New York, a že při jakémkoli takovém právním jednání ) nebo řízení, obě strany se tímto vzdávají práva na soudní řízení před porotou mezi sebou.

12.3 Oddělitelnost: Pokud je jakákoli část této smlouvy nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, bude tato část považována za oddělitelnou a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.

operace ucha Paula Stanleyho

12.4 Žádné zřeknutí se práv. Žádné zpoždění nebo selhání ze strany společnosti BM při vymáhání jakýchkoli svých práv podle této smlouvy nebo jakýchkoli jiných podmínek uvedených jinde na této stránce nebude fungovat jako vzdání se toho.

12.5 Úplná smlouva: Pokud zákon nestanoví jinak, tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi BM a vámi týkající se tohoto předmětu, dokud a pokud nebude aktualizována oznámením, jak je uvedeno výše.

Populární Kategorie: Funkce , Zprávy , Jiný , Recenze ,

O Nás

Soustředíme Se Na Poslední Zprávy O Havi-Meetetal A Hard Rock, Recenzích A Hudbě, Která Uvádí Data Turné A Data Vydání.